Print this page
Uroczystość wręczenia nagród Wydziału IV Uroczystość wręczenia nagród Wydziału IV M. Mlekicki

PAN nagradza 2013

Academia

Nieistniejąca dziedzina: psychologia miejsca. Molekularne mechanizmy tolerancji stresów abiotycznych u traw kompleksu Lolium-Festuca. Rozwój algorytmów ewolucyjnych i sieci neuronowych pod kątem zastosowań w hydrologii. Informatyczne modele procesów biologicznych. Takimi tematami zajmowali się naukowcy uhonorowani tegorocznymi nagrodami wydziałowymi

Jak co roku Wydziały Polskiej Akademii Nauk wyróżniły naukowców. Poniżej listy nagrodzonych.

 

 

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

 

Nagroda w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka

 • Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko z Akademii Leona Koźmińskiego - praca „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013

 

Nagroda w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego

 • Dr Marcin T. Miłkowski z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN - praca „Explaining the Computational Mind”, Wydawnictwo MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England

 

Nagroda w dziedzinie historii sztuki

 • Dr Michał F. Woźniak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - praca „Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne”, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, 2013

 

Nagroda w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego

 • Prof. dr hab. Maria Lewicka z Uniwersytetu Warszawskiego - „Psychologia miejsca”, wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa 2012

 

Nagroda w dziedzinie socjologii im. Ludwika Krzywickiego

 • Dr Lech M. Nijakowski z Uniwersytetu Warszawskiego - „Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej”, wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa, 2013

 

 

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 

Nagrody

 • Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - cykl prac badawczych pt. „Krystalograficzne badania trójnukleotydowych powtórzeń typu CNG”

 

 • Zespół z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie w składzie: dr Marta B. Wiśniewska, dr Katarzyna Misztal, mgr Andrzej Nagalski i prof. dr hab. Jacek Kuźnicki, czł. koresp. PAN - cykl prac badawczych pt. „ß-katenina jako czynnik wpływający na pobudliwości neuronów wzgórzowych na poziomie regulacji ekspresji genów"

 

 • Zespół w składzie: dr Arkadiusz Kosmala, dr Izabela Pawłowicz, prof. dr hab. Zbigniew Zwierzykowski z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu oraz prof. dr hab. Marcin Rapacz z Katedry Fizjologii Roślin Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - "Badania nad molekularnymi mechanizmami tolerancji stresów abiotycznych u traw kompleksu Lolium-Festuca”.

 

Wyróżnienie

 • Zespół z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie w składzie: dr Łukasz Kajtoch, dr Daniel Kubisz - cykl prac badawczych „Genetyka konserwatorska chrząszczy zasiedlających reliktowe biotopy kserotermiczne”.

 

Odznaczeni Medalem im. Michała Oczapowskiego

 

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński

 

 • Prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt

 

 • Prof. dr hab. Franciszek Tomczak

 

 • Prof. Ilija Wiktorowicz Nikolenko

 

 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

 

 

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

 

Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie 

 • Prof. Marek Żukowski, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego - za cykl prac dotyczących podstaw mechaniki kwantowej i rozwój wielofotonowej kwantowej interferometrii.

 

Nagroda Naukowa im. Stefana Pieńkowskiego (fizyka z astronomią)

 • Dr Łukasz Cywiński, adiunkt w Instytucie Fizyki PAN - cykl 9 prac poświęcony teorii dekoherencji spinów elektronów oddziałujących z kąpielą spinową w półprzewodnikach, oraz badaniu możliwości wykorzystania pomiarów koherencji kubitu do scharakteryzowania dynamiki jego otoczenia (tzn. do dokonania spektroskopii lokalnego szumu w nanostrukturze)

 

Nagrodę Naukową im. Wacława Sierpińskiego (matematyka)

 • Dr hab. Krzysztof Krupiński, adiunkt w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego - cykl 10 prac dotyczących teorii modeli i jej związków z algebrą, topologią oraz deskryptywną teorią mnogości

 

Nagrodę Naukową im. Piusa Rudzkiego (nauki o Ziemi)

 • Dr Adam Piotrowski, adiunkt w Instytucie Geofizyki PAN - cykl 8 prac dotyczących rozwoju algorytmów ewolucyjnych i sieci neuronowych pod kątem zastosowań w hydrologii Nagrodę Naukową im. Włodzimierz Kołosa (chemia) 

 

 • Dr Volodymyr Sashuk, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej PAN - za cykl 3 prac dotyczących samoorganizacji w skali nano: od warstw molekularnych do materiałów nanostrukturalnych

 

 

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

 

 • Dr hab. inż. Wojciech Sobieski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) - cykl siedmiu prac poświęcony numerycznemu modelowaniu złóż granularnych

 

 • Dr inż. Piotr Nazarko (Politechnika Rzeszowska) - cykl pięciu prac z zakresu diagnostyki konstrukcji inżynierskich z zastosowaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych, w tym za monografię Ocena stanu konstrukcji. Detekcja uszkodzeń z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych

 

 • Dr hab. inż. Maciej Patan (Uniwersytet Zielonogórski) - cykl pięciu publikacji z zakresu nowoczesnych metod planowania eksperymentu, ukierunkowanych na optymalizację monitorowania procesów o czasoprzestrzennej dynamice, w tym za monografię habilitacyjną Optimal Sensor Networks Scheduling in Identification of Distributed Parameter Systems

 

 • Dr hab. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska) - cykl piętnastu prac zatytułowany Informatyczne modele procesów biologicznych

 

 • Dr inż. Katarzyna Malik (Politechnika Warszawska) - rozprawa doktorska "Effects of Particles on Suspension Flow and Mixing"

 

Nagroda im. Juliana Lambora

 • Dr hab. inż. Adam Szymkiewicz (Politechnika Gdańska) - monografia "Modelling Water Flow in Unsaturated Porous Media. Accounting for Nonlinear Permeability and Material Heterogeneity"

 

 

 

Wydział V Nauk Medycznych

 

Medal im Jędrzeja Śniadeckiego

 

 • Prof. dr hab. Jerzy Kulczycki - popularyzacja nauki w dziedzinie nauk neurologicznych

 

Indywidualna Nagroda naukowa im. Jędrzeja Śniadeckiego

 

 • Dr n. med. Monika Karczewska-Kupczewska z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - cykl prac dot. związku między wrażliwością tkanek na insulinę a czynnikami regulującymi apetyt oraz parametrami odzwierciedlającymi metabolizm tkanek mózgowia

 

Zespołowa Nagroda Naukowa Wydziału

 

 • Dr hab. Piotr Trzonkowski, dr hab. Małgorzata Myśliwiec, dr Natalii Marek-Trzonkowskiej z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - za pracę pt. „Administration of CD4+ CD25high CD127 – regulatory T cells preserves β-cell function in type 1 diabetes in children”

 

 • Prof. dr hab. Urszula Sławińska, dr hab. Henryk Majczyński, dr Anna M. Cabaj z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie - cykl prac „Rola aktywności układu serotoninergicznego i glutamininergicznego w kontroli regulacji czynności uszkodzonego rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych”

 

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla

 

 • Piotr Nehring, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - praca „Osteoproterin gene rs2073617, rs2073618 and rs3134069 polymorphisms in patients with type 2 diabetes. Polymorphism rs2073618 – a new sex – specific genetic marker as a diabetic foot risk factor” (Pol. Arch. Med. – praca przyjęta do druku)

 

 • Łukasz Januszkiewicz, student Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – praca „Association of blood groups with acute coronary syndrome prognosis” (Pol. Arch. Med. Wewn. – wydanie lipcowe on line 2013)

 

 • Marcin J. Kamiński, Magdalena Kamińska, Remigiusz Kazimierczyk, Iwona Skorupa, studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - praca „In silico identification of cardiovascular disease-related SNPs affecting predicted miRNA target sites” (Pol. Arch. Med. Wewn., 2013, Apr 12 pii: AOP_13_016)

 

„Złoty Neuron”

 

 • Dr Anna Wilkaniec z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie - praca "A novel mechanism of non-Ab component of Alzheimer’s disease amyloid (NAC) neurotoxicity", opublikowana w: Neurochemistry International 58 (2011) 206-214
Oceń artykuł
(0 głosujących)